Katalog SEO
Položek v košíku: 0 ks   Celkem za: 0,- Kč s DPH
vyhledat
Reklamační řád PalmShop (www.Palm.cz)

I. Všeobecná ustanovení

Reklamační řád popisuje běžný obchodní vztah mezi kupujícím (spotřebitelem) a společností EURiSCO design s.r.o. (dále jen prodávající). Tento reklamační řád je pro obě smluvní strany závazný a kupující (spotřebitel) na něj byl zároveň dostatečným způsobem upozorněn před vlastním odesláním objednávky. 

Tento reklamační řád je k dispozici v sídle prodávajícího nebo jako volně přístupný dokument ke stažení na www.palm.cz.

Jako doklad o záruce (záruční list) vystavuje prodávající ke každému zakoupenému zboží nákupní doklad (faktura nebo stvrzenka – dále jen záruční list) s uvedenými všemi potřebnými údaji pro uplatnění záruky (název zboží, množství, cena, datum uskutečnění prodeje apod.).

II. Délka záruky

Záruční doba začíná běžet od převzetí zboží kupujícím. Zákonná záruční doba na spotřební zboží trvá 24 měsíců*. Prodávající může tuto zákonnou lhůtu prodloužit. Pokud je záruční lhůta prodloužena nad 24 měsíců, je výsledná doba záruky vždy vyznačena na záručním listě.

Záruční doba se skládá ze zákonné lhůty a prodloužené lhůty.

V rámci zákonné záruční lhůty se reklamace řídí Občanským zákoníkem č.89/2012 Sb. ve znění novel (zejména ustanoveními §§ 1810 - 1840 ) a tímto reklamačním řádem. U prodloužené lhůty se reklamace řídí výhradně tímto řádem.

* Výjimku může tvořit zboží prodávané se slevou z důvodu poškození, předchozího použití, nekompletnosti atp. – tzv.: Výprodej nebo Repas.

 

III. Záruční podmínky

Kupující je povinen zajistit prohlídku zboží co nejdříve po jeho dodání a je povinen všechny zjištěné závady plynoucí z přepravy zboží oznámit do druhého dne prodávajícímu. Při pozdější reklamaci z těchto důvodů (neúplnost oproti avizovanému počtu balíků, porušení pásky s firemním logem, vnější poškození dodávky) se spotřebitel vystavuje riziku, že reklamace bude zamítnuta z důvodu mechanického poškození způsobeném kupujícím. Prodávající to zejména prokáže podepsaným přepravním dokladem o úplnosti a vnějším nepoškození obalu zásilky. Je-li kupujícím spotřebitel, doporučujeme pro bezproblémové vyřízení reklamace takovýchto vad postup uvedený v bodě III. Dodací podmínky ve Všeobecných obchodních podmínkách.

 

Kupující má právo uplatnit záruku pouze na zboží, které vykazuje vadu, vztahuje se na něj záruční lhůta a bylo zakoupeno u prodávajícího (viz záruční list – nákupní doklad).

Místem pro uplatnění reklamace je EURiSCO design s.r.o., Zbrojnická 97, 405 02 Děčín IV. U některého zboží, kterému je na území ČR poskytován autorizovaný servis, může kupující uplatnit reklamaci i přímo v odpovídajícím autorizovaném servisním středisku (tato informace bude kupujícímu poskytnuta prodávajícím po uplatnění reklamačních nároků ze strany kupujícího) nebo v místě prodávajícího. V případě, že bylo zboží zakoupeno na organizaci (IČO), musí kupující uplat?ovat tuto reklamaci přímo a jen v autorizovaném servise. V tomto případě se reklamace řídí podmínkami autorizovaného servisu.

Kupující může vadné zboží na reklamaci zaslat přepravní službou na adresu prodávajícího. Balík musí být označen viditelně "REKLAMACE" a musí obsahovat: Reklamované zboží (včetně kompletního příslušenství), kopii nákupního dokladu, podrobný popis závady a dostatečné kontaktní údaje kupujícího (zpáteční adresa, tel. číslo). Zboží musí být zabaleno takovým způsobem, který zamezí jeho poškození při dopravě. Zboží, které bude zasláno na náklady prodávajícího nebude přijato! Prodávající uhradí kupujícímu zpětně náklady související s uplatněním reklamace, avšak jen ve výši nutně vynaložených nákladů (např. poštovné), pakliže o to kupující bez zbytečného odkladu požádá. V případě zamítnuté reklamace bude zboží na náklady kupujícího zasláno na jeho uvedenou adresu. Kupující v takovém případě nemá nárok na úhradu nutných nákladů vzniklých v souvislosti s uplatněním práv z odpovědnosti za vady.

 

Prodávající neodpovídá za vady, na které byl kupující v době uzavírání smlouvy upozorněn.

Jde-li o věci použité, neodpovídá prodávající za vady odpovídající míře používání nebo opotřebení, které měla věc při převzetí kupujícím.

Kupující je povinen doložit platnost záruky nejlépe předložením nákupního dokladu. Pokud bylo zboží v minulosti reklamováno, musí též doložit doklad o reklamaci. Prodávající v případě pochybností ověří nárok na oprávněnost reklamace porovnáním výrobního čísla reklamovaného zboží s databází výrobce.

Prodávající negarantuje plnou kompatibilitu prodaných součástí s jinými, pracovníky prodávajícího neschválenými součástmi, ani se softwarovými aplikacemi, jejichž funkčnost nebyla kupujícím výslovně požadována v písemné objednávce.

Záruka se nevztahuje na vady vzniklé použitím nesprávného nebo vadného programového vybavení, nesprávného spotřebního materiálu, ani na případné škody v důsledku toho vzniklé.

 

Prodávající negarantuje plnou funkčnost aplikačního software ve verzích, které nejsou vhodné (nejsou vytvořeny) pro objednaný operační systém. Za případné problémy způsobené omezenou funkčností aplikací, které tuto podmínku nesplňují, nepřebírá prodávající žádnou zodpovědnost.

Záruka se nevztahuje na závady vzniklé špatnou obsluhou, neodborným nebo nepřiměřeným zacházením, použitím a instalací, které jsou v rozporu s uživatelskou příručkou, nebo poškozením účinky přepětí v rozvodné síti. Záruka se také nevztahuje na poškození zařízení nadměrným mechanickým opotřebením.

 

Záruka se nevztahuje na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním. U věcí prodávaných za nižší cenu se záruka nevztahuje na vady, pro které byla nižší cena sjednána.

Dále se záruka nevztahuje na poškození vzniklá:

a) mechanickým poškozením zboží,
b) elektrickým přepětím (viditelně spálené součástky nebo plošné spoje),
c)
používáním zboží v podmínkách, které neodpovídají svojí teplotou, prašností, vlhkostí, chemickými a mechanickými vlivy prostředí obvyklému k používání věci,
d) neodbornou instalací, zacházením, obsluhou, nebo zanedbáním péče o zboží,
e) pokud bylo zboží nebo jeho část poškozeno počítačovým virem,
f) pokud se závada projevuje pouze u software, u kterého není zákazník schopen doložit legální způsob nabytí nebo použitím neautorizovaného software a spotřebního materiálu,
g) zboží bylo poškozeno nadměrným zatěžováním nebo používáním v rozporu s podmínkami uvedenými v dokumentaci nebo všeobecnými zásadami,
h) provedením nekvalifikovaného zásahu či změnou parametrů,
i) na zboží, které bylo upravováno zákazníkem a v důsledku této úpravy došlo k poškození (nátěry, ohýbání atd.),
j) při chybně provedeném upgrade firmware,
k) zboží bylo poškozeno přírodními živly nebo vyšší mocí.

V případě, že zboží je software, vztahuje se záruka výhradně na fyzickou čitelnost médií (média nesmí být poškrábána apod.). Okamžikem odstranění ochranných prostředků (fólie, pečeti, otevření obálky apod.) nebo vyplněním registračních údajů se kupující stává oprávněným uživatelem softwarového produktu a akceptuje licenční ujednání výrobce software.

Záruka se vztahuje na vady materiálu, funkční vady, vady vzniklé při výrobě, montáži nebo instalaci zboží provedené pracovníky prodávajícího.

Zboží předané k reklamaci bude testováno pouze na závadu písemně uvedenou kupujícím (v reklamačním formuláři, v přiloženém listu s popisem závady).

Zjistí-li technik, že příčinou problémů není reklamovaný výrobek (např. kapesní počítač), ale nekorektní instalace software (operační systém, utilita...), pokud byla data poškozena nekorektním chováním některé aplikace (hry, viry...) nebo jestliže data poškodil kupující nebo třetí osoba, případné uvedení do funkčního stavu je podmíněno souhlasem kupujícího s placenou opravou.

 

Při předání kapesního počítače, mobilního telefonu nebo zařízení/média pro ukládání dat k opravě, je povinností kupujícího zabezpečit si vytvoření odpovídající zálohy potřebných dat a zabránit jejich možnému zneužití nebo poškození. Prodávající neručí za případnou ztrátu, poškození či zneužití dat, která jsou uložena na zařízeních pro ukládání dat v kapesním počítači, mobilním telefonu a zařízení.

Zařízení pro ukládání dat jsou zařízení, jejichž poruchovost je objektivním jevem s náhodným charakterem výskytu poruch. Prodávající upozorňuje tímto kupujícího na uvedenou skutečnost a doporučuje provádět systematické zálohování uživatelských dat na vhodném záložní médium (např. CD, DVD, HDD...).

 

IV. Způsob vyřízení reklamace

Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že prodávaná věc je při převzetí kupujícím ve shodě s kupní smlouvou, zejména, že je bez vad.
V případě, že věc
při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (rozpor s kupní smlouvou), má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou; není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo může od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil.
Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během šesti měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak.

Jde-li o vadu, kterou lze odstranit, bude zboží opraveno nebo není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné, má kupující právo na výměnu zboží za nové. Není-li takový postup možný, může kupující žádat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. Prodávající je oprávněn vadné zboží kupujícímu vyměnit za zboží se stejnými nebo podobnými užitnými vlastnostmi od stejného nebo jiného výrobce pouze tehdy pokud se na tom s kupujícím dohodne. Pokud není výměna ani oprava možná a povaha vady nebrání obvyklému užívání, může se prodávající s kupujícím dohodnout na přiměřené slevě z ceny zboží (v případě slevy nelze později tuto vadu reklamovat). V případě nemožnosti vyřízení reklamace žádnou z uvedených možností, bude kupujícímu vystaven dobropis.

Jde-li o vadu, kterou nelze odstranit a která brání tomu, aby věc mohla být řádně užívána jako věc bez vady, má kupující právo na výměnu věci nebo má právo od smlouvy odstoupit (bude vystaven dobropis). Stejný způsob vyřízení reklamace jako u neodstranitelné vady nastane v případě opakovaného výskytu stejných vad zboží po opravě (druhý výskyt po opravě) nebo opakovaném výskytu rozdílných vad (třetí výskyt vady po opravě), popř. má-li věc současně alespoň tři vady bránící jejímu řádnému užívání.

Spotřebiteli bude zaslán reklamační protokol, ve kterém bude uveden popis reklamované vady, způsob a termín vyřízení reklamace.

 

 

Reklamace zboží prodávající vyřizuje bez zbytečného odkladu, maximálně však do 30 dní od data uplatnění reklamace kupujícím. Tato lhůta není závazná pro kupujícího, který při nákupu uplat?oval IČO a tudíž jeho vztah s prodávajícím upravuje Obchodní zákoník.

Po vyřízení reklamace dostane kupující reklamační protokol, ve kterém bude uvedeno, kdy a jakým způsobem byla reklamace vyřízena, včetně potvrzení o provedení případné opravy a o době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.

Doba trvání reklamace se počítá od následujícího dne po přijetí do dne, kdy si byl kupující povinen věc po opravě převzít.

Po vyřízení oprávněné reklamace se záruční doba prodlužuje o dobu trvání reklamace. V případě zamítnuté reklamace se záruční doba neprodlužuje. Byla-li reklamace zboží v zákonné záruční lhůtě vyřízena výměnou zboží za nové, začne záruční doba běžet znovu od převzetí vyměněné věci kupujícím, nejpozději však uplynutím 30. dne od uplatnění reklamace. Pokud byla reklamace vyřízena výměnou, je další případná reklamace považována za první reklamaci zboží.

Doba trvání reklamace se počítá od následujícího dne po přijetí do dne vyřízení reklamace, nikoliv do vyzvednutí zákazníkem!

 

 

Po vyřízení reklamace prodávající upozorní o ukončení reklamace kupujícího e-mailem, telefonicky nebo SMS. Pokud bylo zboží zasláno přepravní službou, bude po vyřízení automaticky zasláno na adresu kupujícího. V případě zamítnutí reklamace nemá kupující nárok na úhradu nutných nákladů, které mu vznikly v souvislosti s uplatněním práv z odpovědnosti za vady.

Prosíme, abyste při komunikaci související s reklamačním řízením používali číslo původní objednávky.


Vypracováno v souladu s občanským zákoníkem ve znění pozdějších předpisů a
zákonem o ochraně spotřebitele ve znění pozdějších předpisů.Tento reklamační řád je platný od 5. 9. 2008 a ruší platnost předchozích reklamačních řádů. Prodávající si vyhrazuje právo změnit tento Reklamační řád bez předchozího upozornění.

 Aktualizováno 21. 4. 2017

 
Copyright © 2024 BBS spol. s r. o., všechna práva vyhrazena.