Katalog SEO
Položek v košíku: 0 ks   Celkem za: 0,- Kč s DPH
vyhledat
Všeobecné obchodní podmínky (VOP)

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě www.palm.cz. Veškeré kontaktní informace na nás naleznete v sekci „O nás“ (tato sekce je součástí těchto obchodních podmínek).
Prodávajícím je provozovatel PalmShopu, společnost EURiSCO design s.r.o., IČ 25420925, se sídlem na adrese Plzeňská 1700/9, 405 02 Děčín IV vedená u rejstříkového soudu v Ústí nad Labem pod spisovou značkou C 17206.
Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího (dodavatele) a kupujícího (zákazníka, spotřebitele). Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy, které nejsou těmito obchodními podmínkami upravené, občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.). Je-li smluvní stranou podnikatel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.), vše ve znění novel.
Momentem potvrzení objednávky ze strany prodejce se na kupujícího vztahují Všeobecné obchodní podmínky internetového obchodu www.palm.cz. Na tyto obchodní podmínky je kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit.
Vymezení pojmů:

Spotřebitelská smlouva – smlouva kupní, o dílo, případně jiné smlouvy dle občanského zákoníku, pokud smluvními stranami jsou na jedné straně spotřebitel a na druhé straně dodavatel resp. prodávající.

Dodavatel/prodávající – je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to podnikatel, který přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů dodává kupujícímu výrobky nebo poskytuje služby.

Spotřebitel (kupující) - je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to fyzická či právnická osoba, která nakupuje výrobky nebo užívá služby za jiným účelem než pro podnikání s těmito výrobky nebo službami.

Uzavření kupní smlouvy - objednávka kupujícího je návrhem kupní smlouvy a samotná kupní smlouva je uzavřena momentem doručení závazného souhlasu prodávajícího kupujícímu s tímto návrhem (závazným potvrzením objednávky ze strany prodávajícího). Od tohoto momentu mezi kupujícím a prodávajícím vznikají vzájemná práva a povinnosti, jež jsou vymezeny kupní smlouvou a obchodními podmínkami, které jsou nedílnou součástí této smlouvy.
Smlouva je uzavírána v jazyce českém. Uzavřená smlouva je prodávajícím archivována za účelem jejího úspěšného splnění a není přístupná třetím nezúčastněným stranám. Informace o jednotlivých technických krocích vedoucí k uzavření smlouvy jsou patrné z těchto všeobecných obchodních podmínek, kde je tento proces srozumitelně popsán. Kupující má možnost před vlastním odesláním objednávky ji zkontrolovat a případně opravit. Tyto obchodní podmínky jsou zobrazeny na webových stránkách internetového obchodu www.palm.cz a je tak umožněna jejich archivace a reprodukce kupujícím.I. Objednávání

Objednávat je možno následujícími způsoby:
primárně prostřednictvím elektronického obchodu na www.palm.cz (dále jen "eShop")
elektronickou poštou na adrese shop@palm.cz
osobně v provozovně EURiSCO design s.r.o., Zbrojnická 97, Děčín IV
telefonicky na č. 602 432 171 nebo 800 330 500
písemně na adrese PalmHelp, Zbrojnická 97, 405 02  Děčín IV

Platná písemná nebo elektronická objednávka musí obsahovat:
jméno a příjmení a bydliště kupujícího (nebo obchodní jméno a sídlo kupujícího)
IČ, je-li přiděleno a DIČ, je-li registrován jako plátce DPH
název zboží (doporučujeme včetně objednávkového kódu)
jednotkovou cenu
způsob odebrání a dopravy
dodací adresu
podpis osoby oprávněné objednávat zboží
všechny další údaje, které kupující považuje za důležité

Odesláním objednávky zboží, které si zákazník vybral, potvrzuje závaznost své objednávky (pokud ji nestornuje) a zároveň se na něj vztahují Všeobecné obchodní podmínky internetového obchodu www.palm.cz.

Potvrzením objednávky prodávajícím vznikla kupní smlouva mezi prodávajícím (www.palm.cz) a kupujícím (spotřebitelem).

Kupující obdrží zboží za ceny platné v okamžiku objednání. Všechny ceny v obchodě jsou koncové, vč. DPH 20 % a recyklačního poplatku PHE.

V případě, že se jedná o speciální zboží na objednávku nebo zboží, které není součástí nabídky eShopu, prodávající kupujícímu předem potvrdí telefonicky nebo e-mailem cenu a termín dodání.

Kupující dává prodávajícímu souhlas s užíváním svých osobních údajů za účelem jejich shromažďování a zpracování. Veškeré osobní údaje, které jsou nám svěřené, nebudou bez souhlasu kupujícího poskytnuty třetím osobám ani jiným subjektům a bude s nimi nakládáno v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Kupující může kdykoliv  požádat o jejich změnu či vymazání.


II. Platební podmínky

platba v hotovosti při nákupu
platba předem bankovním převodem

na dobírku při doručení zboží (hotovost přebírá od zákazníka přepravce).

Zboží zůstává do úplného zaplacení majetkem prodávajícího.III. Dodací podmínky

osobní odběr: V případě právnických osob může zboží převzít pouze osoba k tomu pověřená (oprávněná) majitelem firmy nebo statutárním orgánem společnosti. Tato osoba se musí dostatečně identifikovat a prokázat platným občanským průkazem nebo platným cestovním pasem.

zasílání přepravní službou: Zboží je možno kupujícímu zaslat dne přepravní službou zasilkovna.cz. K ceně objednávky je připočítáno 108,- za poštovné (včetně pojistného) a 21,- Kč dobírečné (pokud je zboží zasíláno na dobírku). Avšak přesáhne-li úhrnná hodnota jednorázové objednávky 4500,- Kč bez DPH, žádné poštovné ani dobírečné účtováno nebude (nemusí se vztahovat na některé produkty prodávané za speciální sníženou cenu). Pokud byla platba provedena zálohově, zboží je expedováno až po připsání úplné zálohové částky na účet prodávajícího.
K objednávkám doručovaným na území Slovenska je účtováno poštovné + balné + pojistné ve výši 182,- Kč bez ohledu na výši objednávky!
Kupujícímu doporučujeme (je-li kupujícím podnikatel, vzniká tato povinnost vždy) bezprostředně při dodání překontrolovat spolu s dopravcem stav zásilky (počet balíků, neporušenost pásky s firemním logem, poškození krabice) podle přiloženého přepravního listu a odmítnout převzetí neúplné nebo poškozené zásilky. Je-li kupujícím spotřebitel, nedodržením tohoto postupu není nijak dotčeno jeho právo uplatnit reklamaci u prodávajícího, dodržením tohoto postupu však spotřebitel výrazně sníží riziko případných komplikací s následnou reklamací dodání zásilky. V případě porušení je potřeba zásilku ihned rozbalit a zkontrolovat úplnost obsahu dle expedičního listu. Též je nutno věnovat pozornost skutečnosti, zda souhlasí počet dodaných zásilek s počtem napsaných zásilek na expedičním listu přepravce. V případě zjištěného poškození či neúplnosti zásilky je vhodné na místě sepsat zápis o charakteru a rozsahu vad zboží. Převzetím zboží kupující potvrzuje, že dodané zboží nenese známky zjevných vad a poškození. Neúplnou nebo poškozenou zásilku (počet balíků nebo vnější poškození obalu zásilky) doporučujeme neprodleně oznámit e-mailem na adresu shop@palm.cz, sepsat s dopravcem škodní protokol a tento do 24 hodin zaslat faxem nebo e-mailem prodávajícímu. Pokud je kupujícím převzetí zásilky stvrzeno podpisem v dokladech dopravce, pro dodatečné reklamace neúplnosti nebo vnějšího poškození dodávky se kupující vystavuje možnosti, že s ohledem na jím podepsaný přepravní doklad o úplnosti a vnějším nepoškození zásilky prodávající prokáže, že se nejedná o rozpor s kupní smlouvou a uplatněná reklamace nebude uznána za oprávněnou.


IV. Záruční podmínky

Záruční podmínky na zboží se řídí Reklamačním řádem prodávajícího, který je součástí těchto obchodních podmínek.


V. Odstoupení od smlouvy

Odstoupení od smlouvy v případě, že kupující (spotřebitel) uzavřel kupní smlouvu prostřednictvím prostředků komunikace na dálku (Internet).

V souladu se § 1829 odst. 1 Obč. zákoníku má kupující (spotřebitel), který uzavřel smlouvu prostřednictvím prostředků komunikace na dálku právo odstoupit od smlouvy do 14 dní od převzetí plnění. Rozhodne-li se kupující (spotřebitel) pro odstoupení v této lhůtě, měl by postupovat následujícím způsobem:

a) Odeslat písemné odstoupení od smlouvy (nejlépe e-mailem na mailovou adresu
shop@palm.cz) např. s textem: „Odstupuji od smlouvy ze dne DD.MM.RRRR č. (číslo faktury) a požaduji vrácení uhrazené částky za zboží na účet číslo:…………………". Datum a podpis.

b) Zboží doručit na adresu prodávajícího spolu s přiloženou kopií výše uvedeného dopisu.

c) Zboží odesílané a doručené zpět na adresu prodávajícího musí být v nepoškozeném stavu, kompletní (včetně příslušenství, návodu atd.) a pokud možno i s kopií dokladu o koupi. Neposílejte zboží na dobírku - nebude převzato. Zásilku doporučujeme pojistit. V případě nedodržení některé z uvedených náležitostí má prodávající právo odmítnout vrácené zboží nebo poměrně snížit částku, za kterou bude zboží přijato zpět.

d) Možnost odstoupit od smlouvy se nevztahuje na:
1)
na poskytování služeb, jestliže s jejich plněním bylo se souhlasem spotřebitele započato před uplynutím lhůty 14 dnů od převzetí plnění,
2) na dodávku zboží nebo služeb, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli dodavatele,
3) na dodávku zboží upraveného podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání,
4) na dodávku audio a video nahrávek a počítačových programů, porušil-li spotřebitel jejich originální obal,
5) na software distribuovaný prostřednictvím e-mailu včetně zaslání příslušného autorizačního kódu, kdy se nejedná o fyzickou distribuci media a nelze odstoupit od smlouvy ve lhůtě 14 dnů od převzetí plnění z důvodu, že software podléhá autorskému právu a na jeho distribuci se hledí jako na uzavření podlicenční smlouvy dle autorského zákona,
6) na dodávku novin, periodik a časopisů,
7) na
mobilní telefon zakoupený za současného uzavření smlouvy s mobilním operátorem nelze v případě záručních práv refundovat zaplacenou aktivaci,
8) na produkty spočívající ve hře nebo loterii.

e) Při splnění všech výše uvedených podmínek pro vrácení zboží prodávající vystaví dobropis na odpovídající částku a peníze za zboží zašle kupujícímu převodem na jeho účet kupujícímu a to nejpozději do 30 pracovních dnů od doručení potvrzení převzetí dobropisu kupujícím prodávajícímu. Vrácená částka bude ponížena o poštovné + balné + pojistné, pokud toto bylo vyúčtováno v původním daňovém dokladu.

f) Není-li kupující již schopen zboží vrátit v nepoškozeném stavu nebo došlo k částečnému spotřebování či opotřebování zboží, je kupující povinen chybějící hodnotu podle ustanovení § 2944 Obč. zák. nahradit v penězích – v praxi se tak děje formou vyplacení kupní ceny snížené o hodnotu poškození, opotřebení nebo spotřebování.

g) V případě, že zboží ještě nebylo dodáno, je možné objednávku kupujícím stornovat, aniž by mu hrozily jakékoliv stornovací poplatky. Pokud ale zboží již bylo expedováno a nebylo převzato kupujícím, je kupující povinen uhradit alespoň poštovné ve výši skutečných nákladů na dopravu (nebo minimálně 320,- Kč u zásilek expedovaných do zahraničí) na účet 1439667113/0800 pod variabilním číslem objednávky (popř. jiným po dohodě s prodávajícím). Stornování objednávky nelze provést a tato je tak i nadále závazná v případech definovaných v bodech V. d) 2) a V. d) 3) těchto obchodních podmínek.


VI. Závěrečná ustanovení

Tyto Všeobecné obchodní podmínky jsou platné od 12. 6. 2014 a ruší veškerá předchozí ustanovení a zvyklosti. Prodávající si vyhrazuje právo změnit tyto Všeobecné obchodní podmínky bez předchozího upozornění.Aktualizováno 4. 5. 2022

 
Copyright © 2024 BBS spol. s r. o., všechna práva vyhrazena.